Commit fc61409f authored by Morten Brekkevold's avatar Morten Brekkevold

oppdatere hvem som er med i "verktøy-gjengen"

parent 1d473562
Pipeline #13986 passed with stages
in 3 minutes and 31 seconds