Commit 4b71c54e authored by Andreas Åkre Solberg's avatar Andreas Åkre Solberg
Browse files

Disable hover effect on table

parent 39cedaab
......@@ -30,7 +30,7 @@
<p>Denne lab-en gir deg tilgang til å opprette virtuelle maskiner i skyen. Faglærer har lagt inn noen begresninger på hvilket image og hvilke instanstyper du kan velge. Det er også lagt inn restriksjoner på hvor lenge maskinen kan kjøre. For å spare skolens ressuser og for å unngå at du bruker opp din kvote med maskinressurser, oppfordres alle studentene til å stoppe maskinene når de ikke er i bruk.</p>
-->
<div class="labListing">
<table class="table table-hover table-bordered">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>Eier</th>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment