Commit 5fc89321 authored by Andreas Åkre Solberg's avatar Andreas Åkre Solberg
Browse files

Merge branch 'master' of scm.uninett.no:asm/edulab-frontend

parents 39bede71 b655b9c8
Pipeline #2950 passed with stages
in 2 minutes and 54 seconds
......@@ -21,6 +21,10 @@ class Machine {
if (view.display_status === 'VM deallocated') {
view.may.start = true;
view.may.delete = true;
} else if (view.display_status === 'VM stopped') {
view.may.stop = true;
view.may.start = true;
view.may.delete = true;
} else if (view.display_status === 'VM running') {
view.may.stop = true;
}
......
......@@ -56,7 +56,7 @@
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="form-group">
<label for="instance-num">Max instanser per elev</label>
<label for="instance-num">Max instanser per student</label>
<input type="number" class="form-control" id="instance-num" placeholder="Max instanser" min="1" max="99" value="1">
</div>
</div>
......
......@@ -11,7 +11,8 @@
<div class="jumbotron uninett-color-lightBlue">
<h1>UH-sky eduLab</h1>
<p>Labmaskiner i skyen. Raskt, enkelt og billig. Et enkelt grensesnitt som benytter seg av Dataporten og AWS API-er.</p>
<p>Labmaskiner i skyen. Raskt, enkelt og billig.</p>
<p>Et enkelt grensesnitt som benytter seg av Dataporten og Azure API-er.</p>
<p>&nbsp;</p>
......
......@@ -13,7 +13,8 @@
<p>Skriv ned brukernavn og passord og VM-ens navn på et sikkert sted. Passordet vises kun en gang og du vil ikke kunne hente det frem igjen.</p>
<a href="?" class="btn btn-default">Skjul passord og oppdater liste</a>
<p>Det kan da litt tid før den nye VM-en dukker opp på listen under.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Det kan ta litt tid før den nye VM-en dukker opp på listen under.</p>
</div>
</div>
</div>
......@@ -26,7 +27,7 @@
<h2>{{lab.classroom_subject}}</h2>
<input type="hidden" id="labid" name="labid" value="{{ lab.name }}">
<!--
<p>Denne lab-en gir deg tilgang til å opprette virtuelle maskiner i skyen. Faglærer har lagt inn noen begresninger på hvilket image og hvilke instanstyper du kan velge. Det er også lagt inn restriksjoner på hvor lenge maskinen kan kjøre. For å spare skolens ressuser og for å unngå at du bruker opp din kvote med maskinressurser, oppfordres alle elevene til å stoppe maskinene når de ikke er i bruk.</p>
<p>Denne lab-en gir deg tilgang til å opprette virtuelle maskiner i skyen. Faglærer har lagt inn noen begresninger på hvilket image og hvilke instanstyper du kan velge. Det er også lagt inn restriksjoner på hvor lenge maskinen kan kjøre. For å spare skolens ressuser og for å unngå at du bruker opp din kvote med maskinressurser, oppfordres alle studentene til å stoppe maskinene når de ikke er i bruk.</p>
-->
<div class="labListing">
<table class="table table-hover table-bordered">
......@@ -55,7 +56,7 @@
<td class="ttcol">{{ publicIp }}</td>
<td>{{ provisioning_state }}</td>
<td>{{ vm_size }}</td>
<td><a target="_blank" href="https://docs.microsoft.com/nb-no/azure/virtual-machines/windows/sizes-general#av2-series">{{ vm_size }}</a></td>
<td>
{{#may.stop}}<i style="color: #484" class="glyphicon glyphicon-play"></i> {{/may.stop}}
......
......@@ -79,8 +79,8 @@
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="/logout">Logg ut</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="https://grupper.dataporten">Mine grupper (Dataporten)</a></li>
<li><a href="https://minside.dataporten">Min side (Dataporten)</a></li>
<li><a target="_blank" href="https://grupper.dataporten.no">Mine grupper (Dataporten)</a></li>
<li><a target="_blank" href="https://minside.dataporten.no">Min side (Dataporten)</a></li>
</ul>
</li>
{{/user}}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment