Update to kube-deploy v1.11. Updates kubectl to v1.19.15