Commit 08a54bb6 authored by Morten Brekkevold's avatar Morten Brekkevold
Browse files

Added a README

parent c6164667
# PaaS deployment av mist-argus limetjeneste
Dette repoet bruker GitLab CI/CD for å rulle ut vår egen limetjeneste for
Mist-til-Argus-integrasjon til produksjon i vår egen PaaS.
Kildekoden for tjenesten ligger her: https://scm.uninett.no/cnaas/mist-argus
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment