Commit dab34dd2 authored by Morten Brekkevold's avatar Morten Brekkevold
Browse files

Translate readme

parent 08a54bb6
# PaaS deployment av mist-argus limetjeneste
# PaaS deployment of mist-argus glue service
Dette repoet bruker GitLab CI/CD for å rulle ut vår egen limetjeneste for
Mist-til-Argus-integrasjon til produksjon i vår egen PaaS.
This repo uses GitLab CI/CD to deploy into PaaS production our homemade glue
service for Mist-to-Argus integration.
The glue service source code is located here: https://scm.uninett.no/cnaas/mist-argus
Kildekoden for tjenesten ligger her: https://scm.uninett.no/cnaas/mist-argus
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment