Commit 2a5b32c9 authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem
Browse files

tilbakestilt endring som rekursivt sletter filer i feil katalog

parent 4910e010
Pipeline #25658 passed with stages
in 40 seconds