Commit a4c0db36 authored by Kolbjørn Barmen's avatar Kolbjørn Barmen
Browse files

"Bump down" tilbake til 1.3.11, så oak ikke blir forvirra

parent cd39e2b4
Pipeline #15746 passed with stages
in 6 minutes and 34 seconds