Commit 00a43cf1 authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

helt bort med appmon

parent 6a32e90d
......@@ -128,10 +128,10 @@ Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging).</p>
<p><a href="#">NEMU</a> analyserer trafikken som passerer målekortet med den hensikt å avdekke pågående polymorfe virusangrep. NEMU gjør dette ved å eksekvere hver transaksjon som om det var kjørbar kode, og se etter gjenkjennbar oppførse fra polymorf viruskode.</p>
-->
<!--
<p><a href="#">Appmon</a> analyserer trafikken som passerer målekortet og klassifiserer trafikk applikasjonsvis. Appmon er også i stand til å klassifisere applikasjoner som bruker varierende TCP/UDP-portnumre, og er i så måte overlegen netflow. Dataene er tilgjengelig via Stager, da avgrenset til de data du er autorisert til å se (eks. din målepåle).</p>
<p><a href="http://www.codefromthe70s.org/traceroute.aspx" target=traceroutev>Nettvei på kart</a> Viser på kart hvor ip-adressene langs ruten til målet er.
-->
</p>
<p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment