Commit 243f1023 authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

ndt removed from menus

parent 79a661c2
...@@ -77,7 +77,9 @@ Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging).</p> ...@@ -77,7 +77,9 @@ Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging).</p>
<p><a href="/nettvei/">Nettvei</a> viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg. <p><a href="/nettvei/">Nettvei</a> viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg.
<p><a href=/yt/>Yt</a> måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig. <p><a href=/yt/>Yt</a> måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig.
<p><a href="/iperf/">Iperf</a> måler ytelsen fra målepålen mot en annen målepåle eller maskin med Iperf. </p> <p><a href="/iperf/">Iperf</a> måler ytelsen fra målepålen mot en annen målepåle eller maskin med Iperf. </p>
<!-- ok discontinued due to bad TCP
<p><a href="/ndt/">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p> <p><a href="/ndt/">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p>
-->
<td align=right> <td align=right>
<img class=pila align=right src=/images/pil_bla_t.png> <img class=pila align=right src=/images/pil_bla_t.png>
......
...@@ -4,7 +4,9 @@ ...@@ -4,7 +4,9 @@
<li><a href="/yt/">Yt</a></li> <li><a href="/yt/">Yt</a></li>
<li><a href="/nettvei/">Nettvei</a></li> <li><a href="/nettvei/">Nettvei</a></li>
<li><a href="/iperf/">Iperf</a> <li><a href="/iperf/">Iperf</a>
<li><a href="/ndt/">NDT</a></li> <!-- ndt discontinued due kernel tcp problems
<li><a href="/ndt/">NDT</a></li>
-->
<li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li> <li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li>
<li><a href="http://testnett.uninett.no/matrix/">Multicast beacon</a></li> <li><a href="http://testnett.uninett.no/matrix/">Multicast beacon</a></li>
<li><a href="/matrix/>Multicast beacon</a>"</li> <li><a href="/matrix/>Multicast beacon</a>"</li>
......
...@@ -232,7 +232,7 @@ function ResultsUpload(dlspeed, ulspeed, rtt){ ...@@ -232,7 +232,7 @@ function ResultsUpload(dlspeed, ulspeed, rtt){
<p>The measurements will show you ballpark figures and no analysis. If you want a <p>The measurements will show you ballpark figures and no analysis. If you want a
more indepth and accurate measurement go to the <br> more indepth and accurate measurement go to the <br>
<span id=advanced></span> <span id=advanced></span>
<script>$("#advanced").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/ndt/"><button style="background-color:lightgreen">Advanced throughput test</button></a>');</script> <script>$("#advanced").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/iperf/"><button style="background-color:lightgreen">Advanced throughput test</button></a>');</script>
<h3>About</h3> <h3>About</h3>
<p>This test transfers files at 25 Kbytes to 25 Mbytes depending on the choice of speed.<br> <p>This test transfers files at 25 Kbytes to 25 Mbytes depending on the choice of speed.<br>
It should take about 2 seconds if the chosen speed is right. It should take about 2 seconds if the chosen speed is right.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment