Commit 86fc8d4b authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

Fjernet histogrammet øverst - kan evt se om jeg kan lage en flik som

viser den ved behov ?

a- En testfil maks er 100Mb ( for større filer sprenges minnet i nettlesere)
b- En overføring varer ca 5 sek  ( a => at over 160mbps så blir det kortere)

Estimat blir snitt av gjennomsnittlig hastighet, slik at
progress-rapportene bare blir støtte/underholdning/punkter i grafen.
Hadde tidligere en mekanisme for å gjenkjenne asymptotisk maksnivå der
som ikke virket nyttig siden den ikke slo til så ofte.

Snitt-linjene strekker seg bare så lang som lengste test var.

Se på http://iou2/yt/

Fjernet nedlastningsfilene - lager dem etter behov nå.
parent 40a7ccf3
......@@ -42,7 +42,7 @@ if ( 0 && $q->http('HTTP_X_TOKEN') ne "virre-virre-vapp" ){
syswrite STDOUT, $q->header('application/binary');
# printf STDERR "bytes %d duration %d sec\n", $bytes, $duration;
while ( $datasent < $bytes && ( (time-$start) < $duration ) ){
while ( $datasent < $bytes && ( tv_interval($start, [gettimeofday] ) < $duration ) ){
syswrite STDOUT, $data;
$datasent+=length($data);
printf STDERR "data sent %d time %d sec\n", $datasent, tv_interval ($start);
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ at about <td><form name="speedtest" id="speedform">
</form>
-->
<td>to <span id=host></span>
<td> against <span id=host></span>
<script>$("#host").html(document.location.hostname);
</script>
......@@ -24,7 +24,7 @@ at about <td><form name="speedtest" id="speedform">
</table>
<div id=resultainer>
<table id="result" class="uninett-color-white uninett-padded gutter" border=1 bgcolor=linen style=width:100%>
<tr><th id=what>What<th>Mbit/s<th>Transfer Time<th>Throughput bar
<!--
......@@ -41,6 +41,10 @@ at about <td><form name="speedtest" id="speedform">
<td><img id="ulbaravg" src="up.png" style="width: 1px; height: 10px;">
</table>
</div>
<script>$("#resultainer").hide(); </script>
<span id=response></span>
<div id=graf style=width:100%></div>
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment