Commit 20ccb9d1 authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

web frontend for måer

parents

Too many changes to show.

To preserve performance only 528 of 528+ files are displayed.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no">
<head>
<title>Målepåle: gibbon.uninett.no</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="no" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/style/mp-style.css" />
<style type="text/css">
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.10.1.min.js"></script>
<script>
var mp_url="https://kind.uninett.no/autoregister/utstyr_mp.json";
function make_select( elm, url){
// var html='<button id=traceroute onclick="traceroute( $(\'#tr_host\').val(), $(\'#tr_times\').val(), $(\'#tr_size\').val(), $(\'#tr_interval\').val() )">Trace route</button> to ';
var html='';
// commented code is to produce a select_menu rather than jquery ui autocomplete
html+= '<form name="traceroute_form" id="traceroute_form">';
html+= '<select name="mp_opt" id="mp_opt" onChange="top.location.href = this.form.mp_opt.options[this.form.mp_opt.selectedIndex].value;return false;">';
html+= '<option value="">Velg Målepåle</option>';
var items=[];
var request=$.ajax( {url: url, type: 'GET', dataType: 'json', crossDomain: true } );
request.done( function( mps){
// console.log(mps);
$.each(mps, function(mp) {
html+='<option value="http://' + mps[mp].navn + '">' + mps[mp].navn + '</option>';
});
document.getElementById(elm).innerHTML += html + '</select></form>';
});
request.fail( function( jqXHR, status, error){
console.log('Listing beacons faild from '+ url + ' : ' + status + ', ' + error);
});
/* var rq=$.JSONget(url, function(data){console.log(data)});
rq.fail( function( jqXHR, error){
console.log(error+ url);
});
*/
}
</script>
</head>
<body>
<!--
<div id="logo"><img src="images/UNINETT_logo_0613.jpg" alt="uninettlogo" /> Måletjenester</div>
<span align=right><a href=http://uninett.no><img src="images/UNINETT_logo_menu.jpg" alt="uninettlogo" /></a></span>
-->
<table border=0 width=100%><tr><td>
<ul id="menu">
<li><a href="/">Oversikt</a></li>
<li><a href="/yt">Yt</a></li>
<li><a href="/nettvei">Nettvei</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no:7123">NDT</a></li>
<li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no/matrix">Multicast beacon</a></li>
<li><a href="/appmon">AppMon</a></li>
<!--
<li><a href="http://fou1:8000/">Pathdiag</a></li>
<li><a href="/pathload">Pathload</a></li>
<li><a href="/pathdiag">Pathdiag</a></li>
<li><a href="/ssmping-lg">SSMPing Looking Glass</a></li>
-->
</ul>
<td>
</table>
<div id=logo> <a href=http://uninett.no><img src="images/UNINETT_logo_t.png" alt="uninettlogo" /></a></div>
<p>
<script>
document.write('<h1>Velkommen til målepålen ' + location.hostname + ' !</h1>');
</script>
<table border=0><tr><td>
<p class="info">
Her kan du teste din egen nett-forbindelse eller forbindelsen mot resten av verden,
eller finne statistikk for kvalitet på nettet mellom målepålene.
Målepålene står typisk nært utgangen til UNINETT hos en institusjon og kjører tester
seg i mellom over UNINETT og tilbyr også mulighet til å teste mot.
Se mer om <a href="http://www.uninett.no/malepale">målepålene</a>.
Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging).</p>
<td>
<!-- <img align=right src=/images/pil_gronn_t.png> -->
</table>
<div class="elements">
<h2>Tjenester mot denne målepålen</h2>
<table border=0 width=100%><tr><td>
<p><a href="/nettvei/">Nettvei</a> viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg.
<p><a href=/yt/>Yt</a> måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig.
<p><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no:7123">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p>
<td align=right>
<img class=pila align=right src=/images/pil_bla_t.png>
</table>
<!--
<p><a href="http://fou1:8000/">Pathdiag</a> diagnostiserer nettverkstilkoblingen mellom din maskin og målepålen.</p>
<p><a href="#">Pathload</a> estimerer tilgjengelig båndbredde fra målepålen og til destinasjonen du spesifiserer.</p>
-->
<h2>Felles statistikker og andre målepåler</h2>
<table border=0><tr><td>
<table border=0><tr><td>
<p><a href=https://drift.uninett.no/kart/malepale>Kart</a> over andre målepåler eller
</td><td> <span id=tr_button></span>
<script>make_select( 'tr_button', mp_url );$("#busy").hide();</script>
<!-- <div id=busy><img src=ajax-loader.gif> Traceing route - please wait at least 'times*(1+every)' seconds.
</div> -->
</td>
</table>
<p><a href="http://mping.uninett.no">MPing</a> måler og presenterer toveis rundreisetider og pakketap mellom et konfigurerbart sett av maskiner.</p>
<p><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no/matrix/">Multicast Beacon</a> baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og eventuelt tap av pakker. Resultatet av alle målingene blir presentert i en relativt oversiktlig matrise. Siden målingene baserer seg på multicast er den også egnet til å avdekke eventuelle multicast-problemer i forskningsnettet.</p>
<!--
<p><a href="#">ssmping</a> måler konnektiviteten til en fritt valgt målepåle. Du kan velge mellom å kjøre ssmping (Source-Specific Multicast Ping) og asmping (Any Source Multicast Ping).</p>
<p><a href="#">NEMU</a> analyserer trafikken som passerer målekortet med den hensikt å avdekke pågående polymorfe virusangrep. NEMU gjør dette ved å eksekvere hver transaksjon som om det var kjørbar kode, og se etter gjenkjennbar oppførse fra polymorf viruskode.</p>
-->
<p><a href="#">Appmon</a> analyserer trafikken som passerer målekortet og klassifiserer trafikk applikasjonsvis. Appmon er også i stand til å klassifisere applikasjoner som bruker varierende TCP/UDP-portnumre, og er i så måte overlegen netflow. Dataene er tilgjengelig via Stager, da avgrenset til de data du er autorisert til å se (eks. din målepåle).</p>
<p><a href="http://www.codefromthe70s.org/traceroute.aspx" target=traceroutev>Nettvei på kart</a> Viser på kart hvor ip-adressene langs ruten til målet er.
</p>
<p>
<a href=https://www.uninett.no/malepale-detaljer>Tilbake</a> til detaljert informasjon om UNINETTs målepåler.
</p>
<td>
<img align=right src=/images/pil_gronn_t.png>
</table>
</div>
<div id="footer">
<a href="mailto:nav-support@uninett.no">nav-support@uninett.no</a>
<span>2013-09-24</span>
</div>
</body>
</html>
/*
RequireJS 2.1.8 Copyright (c) 2010-2012, The Dojo Foundation All Rights Reserved.
Available via the MIT or new BSD license.
see: http://github.com/jrburke/requirejs for details
*/
var requirejs,require,define;
(function(Z){function H(b){return"[object Function]"===L.call(b)}function I(b){return"[object Array]"===L.call(b)}function y(b,c){if(b){var d;for(d=0;d<b.length&&(!b[d]||!c(b[d],d,b));d+=1);}}function M(b,c){if(b){var d;for(d=b.length-1;-1<d&&(!b[d]||!c(b[d],d,b));d-=1);}}function s(b,c){return ga.call(b,c)}function l(b,c){return s(b,c)&&b[c]}function F(b,c){for(var d in b)if(s(b,d)&&c(b[d],d))break}function Q(b,c,d,h){c&&F(c,function(c,j){if(d||!s(b,j))h&&"string"!==typeof c?(b[j]||(b[j]={}),Q(b[j],
c,d,h)):b[j]=c});return b}function u(b,c){return function(){return c.apply(b,arguments)}}function aa(b){throw b;}function ba(b){if(!b)return b;var c=Z;y(b.split("."),function(b){c=c[b]});return c}function A(b,c,d,h){c=Error(c+"\nhttp://requirejs.org/docs/errors.html#"+b);c.requireType=b;c.requireModules=h;d&&(c.originalError=d);return c}function ha(b){function c(a,f,b){var e,m,c,g,d,h,j,i=f&&f.split("/");e=i;var n=k.map,p=n&&n["*"];if(a&&"."===a.charAt(0))if(f){e=l(k.pkgs,f)?i=[f]:i.slice(0,i.length-
1);f=a=e.concat(a.split("/"));for(e=0;f[e];e+=1)if(m=f[e],"."===m)f.splice(e,1),e-=1;else if(".."===m)if(1===e&&(".."===f[2]||".."===f[0]))break;else 0<e&&(f.splice(e-1,2),e-=2);e=l(k.pkgs,f=a[0]);a=a.join("/");e&&a===f+"/"+e.main&&(a=f)}else 0===a.indexOf("./")&&(a=a.substring(2));if(b&&n&&(i||p)){f=a.split("/");for(e=f.length;0<e;e-=1){c=f.slice(0,e).join("/");if(i)for(m=i.length;0<m;m-=1)if(b=l(n,i.slice(0,m).join("/")))if(b=l(b,c)){g=b;d=e;break}if(g)break;!h&&(p&&l(p,c))&&(h=l(p,c),j=e)}!g&&
h&&(g=h,d=j);g&&(f.splice(0,d,g),a=f.join("/"))}return a}function d(a){z&&y(document.getElementsByTagName("script"),function(f){if(f.getAttribute("data-requiremodule")===a&&f.getAttribute("data-requirecontext")===i.contextName)return f.parentNode.removeChild(f),!0})}function h(a){var f=l(k.paths,a);if(f&&I(f)&&1<f.length)return d(a),f.shift(),i.require.undef(a),i.require([a]),!0}function $(a){var f,b=a?a.indexOf("!"):-1;-1<b&&(f=a.substring(0,b),a=a.substring(b+1,a.length));return[f,a]}function n(a,
f,b,e){var m,B,g=null,d=f?f.name:null,h=a,j=!0,k="";a||(j=!1,a="_@r"+(L+=1));a=$(a);g=a[0];a=a[1];g&&(g=c(g,d,e),B=l(r,g));a&&(g?k=B&&B.normalize?B.normalize(a,function(a){return c(a,d,e)}):c(a,d,e):(k=c(a,d,e),a=$(k),g=a[0],k=a[1],b=!0,m=i.nameToUrl(k)));b=g&&!B&&!b?"_unnormalized"+(M+=1):"";return{prefix:g,name:k,parentMap:f,unnormalized:!!b,url:m,originalName:h,isDefine:j,id:(g?g+"!"+k:k)+b}}function q(a){var f=a.id,b=l(p,f);b||(b=p[f]=new i.Module(a));return b}function t(a,f,b){var e=a.id,m=l(p,
e);if(s(r,e)&&(!m||m.defineEmitComplete))"defined"===f&&b(r[e]);else if(m=q(a),m.error&&"error"===f)b(m.error);else m.on(f,b)}function v(a,f){var b=a.requireModules,e=!1;if(f)f(a);else if(y(b,function(f){if(f=l(p,f))f.error=a,f.events.error&&(e=!0,f.emit("error",a))}),!e)j.onError(a)}function w(){R.length&&(ia.apply(G,[G.length-1,0].concat(R)),R=[])}function x(a){delete p[a];delete T[a]}function E(a,f,b){var e=a.map.id;a.error?a.emit("error",a.error):(f[e]=!0,y(a.depMaps,function(e,c){var g=e.id,
d=l(p,g);d&&(!a.depMatched[c]&&!b[g])&&(l(f,g)?(a.defineDep(c,r[g]),a.check()):E(d,f,b))}),b[e]=!0)}function C(){var a,f,b,e,m=(b=1E3*k.waitSeconds)&&i.startTime+b<(new Date).getTime(),c=[],g=[],j=!1,l=!0;if(!U){U=!0;F(T,function(b){a=b.map;f=a.id;if(b.enabled&&(a.isDefine||g.push(b),!b.error))if(!b.inited&&m)h(f)?j=e=!0:(c.push(f),d(f));else if(!b.inited&&(b.fetched&&a.isDefine)&&(j=!0,!a.prefix))return l=!1});if(m&&c.length)return b=A("timeout","Load timeout for modules: "+c,null,c),b.contextName=
i.contextName,v(b);l&&y(g,function(a){E(a,{},{})});if((!m||e)&&j)if((z||da)&&!V)V=setTimeout(function(){V=0;C()},50);U=!1}}function D(a){s(r,a[0])||q(n(a[0],null,!0)).init(a[1],a[2])}function J(a){var a=a.currentTarget||a.srcElement,b=i.onScriptLoad;a.detachEvent&&!W?a.detachEvent("onreadystatechange",b):a.removeEventListener("load",b,!1);b=i.onScriptError;(!a.detachEvent||W)&&a.removeEventListener("error",b,!1);return{node:a,id:a&&a.getAttribute("data-requiremodule")}}function K(){var a;for(w();G.length;){a=
G.shift();if(null===a[0])return v(A("mismatch","Mismatched anonymous define() module: "+a[a.length-1]));D(a)}}var U,X,i,N,V,k={waitSeconds:7,baseUrl:"./",paths:{},pkgs:{},shim:{},config:{}},p={},T={},Y={},G=[],r={},S={},L=1,M=1;N={require:function(a){return a.require?a.require:a.require=i.makeRequire(a.map)},exports:function(a){a.usingExports=!0;if(a.map.isDefine)return a.exports?a.exports:a.exports=r[a.map.id]={}},module:function(a){return a.module?a.module:a.module={id:a.map.id,uri:a.map.url,config:function(){var b=
l(k.pkgs,a.map.id);return(b?l(k.config,a.map.id+"/"+b.main):l(k.config,a.map.id))||{}},exports:r[a.map.id]}}};X=function(a){this.events=l(Y,a.id)||{};this.map=a;this.shim=l(k.shim,a.id);this.depExports=[];this.depMaps=[];this.depMatched=[];this.pluginMaps={};this.depCount=0};X.prototype={init:function(a,b,c,e){e=e||{};if(!this.inited){this.factory=b;if(c)this.on("error",c);else this.events.error&&(c=u(this,function(a){this.emit("error",a)}));this.depMaps=a&&a.slice(0);this.errback=c;this.inited=!0;
this.ignore=e.ignore;e.enabled||this.enabled?this.enable():this.check()}},defineDep:function(a,b){this.depMatched[a]||(this.depMatched[a]=!0,this.depCount-=1,this.depExports[a]=b)},fetch:function(){if(!this.fetched){this.fetched=!0;i.startTime=(new Date).getTime();var a=this.map;if(this.shim)i.makeRequire(this.map,{enableBuildCallback:!0})(this.shim.deps||[],u(this,function(){return a.prefix?this.callPlugin():this.load()}));else return a.prefix?this.callPlugin():this.load()}},load:function(){var a=
this.map.url;S[a]||(S[a]=!0,i.load(this.map.id,a))},check:function(){if(this.enabled&&!this.enabling){var a,b,c=this.map.id;b=this.depExports;var e=this.exports,m=this.factory;if(this.inited)if(this.error)this.emit("error",this.error);else{if(!this.defining){this.defining=!0;if(1>this.depCount&&!this.defined){if(H(m)){if(this.events.error&&this.map.isDefine||j.onError!==aa)try{e=i.execCb(c,m,b,e)}catch(d){a=d}else e=i.execCb(c,m,b,e);this.map.isDefine&&((b=this.module)&&void 0!==b.exports&&b.exports!==
this.exports?e=b.exports:void 0===e&&this.usingExports&&(e=this.exports));if(a)return a.requireMap=this.map,a.requireModules=this.map.isDefine?[this.map.id]:null,a.requireType=this.map.isDefine?"define":"require",v(this.error=a)}else e=m;this.exports=e;if(this.map.isDefine&&!this.ignore&&(r[c]=e,j.onResourceLoad))j.onResourceLoad(i,this.map,this.depMaps);x(c);this.defined=!0}this.defining=!1;this.defined&&!this.defineEmitted&&(this.defineEmitted=!0,this.emit("defined",this.exports),this.defineEmitComplete=
!0)}}else this.fetch()}},callPlugin:function(){var a=this.map,b=a.id,d=n(a.prefix);this.depMaps.push(d);t(d,"defined",u(this,function(e){var m,d;d=this.map.name;var g=this.map.parentMap?this.map.parentMap.name:null,h=i.makeRequire(a.parentMap,{enableBuildCallback:!0});if(this.map.unnormalized){if(e.normalize&&(d=e.normalize(d,function(a){return c(a,g,!0)})||""),e=n(a.prefix+"!"+d,this.map.parentMap),t(e,"defined",u(this,function(a){this.init([],function(){return a},null,{enabled:!0,ignore:!0})})),
d=l(p,e.id)){this.depMaps.push(e);if(this.events.error)d.on("error",u(this,function(a){this.emit("error",a)}));d.enable()}}else m=u(this,function(a){this.init([],function(){return a},null,{enabled:!0})}),m.error=u(this,function(a){this.inited=!0;this.error=a;a.requireModules=[b];F(p,function(a){0===a.map.id.indexOf(b+"_unnormalized")&&x(a.map.id)});v(a)}),m.fromText=u(this,function(e,c){var d=a.name,g=n(d),B=O;c&&(e=c);B&&(O=!1);q(g);s(k.config,b)&&(k.config[d]=k.config[b]);try{j.exec(e)}catch(ca){return v(A("fromtexteval",
"fromText eval for "+b+" failed: "+ca,ca,[b]))}B&&(O=!0);this.depMaps.push(g);i.completeLoad(d);h([d],m)}),e.load(a.name,h,m,k)}));i.enable(d,this);this.pluginMaps[d.id]=d},enable:function(){T[this.map.id]=this;this.enabling=this.enabled=!0;y(this.depMaps,u(this,function(a,b){var c,e;if("string"===typeof a){a=n(a,this.map.isDefine?this.map:this.map.parentMap,!1,!this.skipMap);this.depMaps[b]=a;if(c=l(N,a.id)){this.depExports[b]=c(this);return}this.depCount+=1;t(a,"defined",u(this,function(a){this.defineDep(b,
a);this.check()}));this.errback&&t(a,"error",u(this,this.errback))}c=a.id;e=p[c];!s(N,c)&&(e&&!e.enabled)&&i.enable(a,this)}));F(this.pluginMaps,u(this,function(a){var b=l(p,a.id);b&&!b.enabled&&i.enable(a,this)}));this.enabling=!1;this.check()},on:function(a,b){var c=this.events[a];c||(c=this.events[a]=[]);c.push(b)},emit:function(a,b){y(this.events[a],function(a){a(b)});"error"===a&&delete this.events[a]}};i={config:k,contextName:b,registry:p,defined:r,urlFetched:S,defQueue:G,Module:X,makeModuleMap:n,
nextTick:j.nextTick,onError:v,configure:function(a){a.baseUrl&&"/"!==a.baseUrl.charAt(a.baseUrl.length-1)&&(a.baseUrl+="/");var b=k.pkgs,c=k.shim,e={paths:!0,config:!0,map:!0};F(a,function(a,b){e[b]?"map"===b?(k.map||(k.map={}),Q(k[b],a,!0,!0)):Q(k[b],a,!0):k[b]=a});a.shim&&(F(a.shim,function(a,b){I(a)&&(a={deps:a});if((a.exports||a.init)&&!a.exportsFn)a.exportsFn=i.makeShimExports(a);c[b]=a}),k.shim=c);a.packages&&(y(a.packages,function(a){a="string"===typeof a?{name:a}:a;b[a.name]={name:a.name,
location:a.location||a.name,main:(a.main||"main").replace(ja,"").replace(ea,"")}}),k.pkgs=b);F(p,function(a,b){!a.inited&&!a.map.unnormalized&&(a.map=n(b))});if(a.deps||a.callback)i.require(a.deps||[],a.callback)},makeShimExports:function(a){return function(){var b;a.init&&(b=a.init.apply(Z,arguments));return b||a.exports&&ba(a.exports)}},makeRequire:function(a,f){function d(e,c,h){var g,k;f.enableBuildCallback&&(c&&H(c))&&(c.__requireJsBuild=!0);if("string"===typeof e){if(H(c))return v(A("requireargs",
"Invalid require call"),h);if(a&&s(N,e))return N[e](p[a.id]);if(j.get)return j.get(i,e,a,d);g=n(e,a,!1,!0);g=g.id;return!s(r,g)?v(A("notloaded",'Module name "'+g+'" has not been loaded yet for context: '+b+(a?"":". Use require([])"))):r[g]}K();i.nextTick(function(){K();k=q(n(null,a));k.skipMap=f.skipMap;k.init(e,c,h,{enabled:!0});C()});return d}f=f||{};Q(d,{isBrowser:z,toUrl:function(b){var d,f=b.lastIndexOf("."),g=b.split("/")[0];if(-1!==f&&(!("."===g||".."===g)||1<f))d=b.substring(f,b.length),b=
b.substring(0,f);return i.nameToUrl(c(b,a&&a.id,!0),d,!0)},defined:function(b){return s(r,n(b,a,!1,!0).id)},specified:function(b){b=n(b,a,!1,!0).id;return s(r,b)||s(p,b)}});a||(d.undef=function(b){w();var c=n(b,a,!0),f=l(p,b);delete r[b];delete S[c.url];delete Y[b];f&&(f.events.defined&&(Y[b]=f.events),x(b))});return d},enable:function(a){l(p,a.id)&&q(a).enable()},completeLoad:function(a){var b,c,e=l(k.shim,a)||{},d=e.exports;for(w();G.length;){c=G.shift();if(null===c[0]){c[0]=a;if(b)break;b=!0}else c[0]===
a&&(b=!0);D(c)}c=l(p,a);if(!b&&!s(r,a)&&c&&!c.inited){if(k.enforceDefine&&(!d||!ba(d)))return h(a)?void 0:v(A("nodefine","No define call for "+a,null,[a]));D([a,e.deps||[],e.exportsFn])}C()},nameToUrl:function(a,b,c){var e,d,h,g,i,n;if(j.jsExtRegExp.test(a))g=a+(b||"");else{e=k.paths;d=k.pkgs;g=a.split("/");for(i=g.length;0<i;i-=1)if(n=g.slice(0,i).join("/"),h=l(d,n),n=l(e,n)){I(n)&&(n=n[0]);g.splice(0,i,n);break}else if(h){a=a===h.name?h.location+"/"+h.main:h.location;g.splice(0,i,a);break}g=g.join("/");
g+=b||(/\?/.test(g)||c?"":".js");g=("/"===g.charAt(0)||g.match(/^[\w\+\.\-]+:/)?"":k.baseUrl)+g}return k.urlArgs?g+((-1===g.indexOf("?")?"?":"&")+k.urlArgs):g},load:function(a,b){j.load(i,a,b)},execCb:function(a,b,c,e){return b.apply(e,c)},onScriptLoad:function(a){if("load"===a.type||ka.test((a.currentTarget||a.srcElement).readyState))P=null,a=J(a),i.completeLoad(a.id)},onScriptError:function(a){var b=J(a);if(!h(b.id))return v(A("scripterror","Script error for: "+b.id,a,[b.id]))}};i.require=i.makeRequire();
return i}var j,w,x,C,J,D,P,K,q,fa,la=/(\/\*([\s\S]*?)\*\/|([^:]|^)\/\/(.*)$)/mg,ma=/[^.]\s*require\s*\(\s*["']([^'"\s]+)["']\s*\)/g,ea=/\.js$/,ja=/^\.\//;w=Object.prototype;var L=w.toString,ga=w.hasOwnProperty,ia=Array.prototype.splice,z=!!("undefined"!==typeof window&&navigator&&window.document),da=!z&&"undefined"!==typeof importScripts,ka=z&&"PLAYSTATION 3"===navigator.platform?/^complete$/:/^(complete|loaded)$/,W="undefined"!==typeof opera&&"[object Opera]"===opera.toString(),E={},t={},R=[],O=
!1;if("undefined"===typeof define){if("undefined"!==typeof requirejs){if(H(requirejs))return;t=requirejs;requirejs=void 0}"undefined"!==typeof require&&!H(require)&&(t=require,require=void 0);j=requirejs=function(b,c,d,h){var q,n="_";!I(b)&&"string"!==typeof b&&(q=b,I(c)?(b=c,c=d,d=h):b=[]);q&&q.context&&(n=q.context);(h=l(E,n))||(h=E[n]=j.s.newContext(n));q&&h.configure(q);return h.require(b,c,d)};j.config=function(b){return j(b)};j.nextTick="undefined"!==typeof setTimeout?function(b){setTimeout(b,
4)}:function(b){b()};require||(require=j);j.version="2.1.8";j.jsExtRegExp=/^\/|:|\?|\.js$/;j.isBrowser=z;w=j.s={contexts:E,newContext:ha};j({});y(["toUrl","undef","defined","specified"],function(b){j[b]=function(){var c=E._;return c.require[b].apply(c,arguments)}});if(z&&(x=w.head=document.getElementsByTagName("head")[0],C=document.getElementsByTagName("base")[0]))x=w.head=C.parentNode;j.onError=aa;j.createNode=function(b){var c=b.xhtml?document.createElementNS("http://www.w3.org/1999/xhtml","html:script"):
document.createElement("script");c.type=b.scriptType||"text/javascript";c.charset="utf-8";c.async=!0;return c};j.load=function(b,c,d){var h=b&&b.config||{};if(z)return h=j.createNode(h,c,d),h.setAttribute("data-requirecontext",b.contextName),h.setAttribute("data-requiremodule",c),h.attachEvent&&!(h.attachEvent.toString&&0>h.attachEvent.toString().indexOf("[native code"))&&!W?(O=!0,h.attachEvent("onreadystatechange",b.onScriptLoad)):(h.addEventListener("load",b.onScriptLoad,!1),h.addEventListener("error",
b.onScriptError,!1)),h.src=d,K=h,C?x.insertBefore(h,C):x.appendChild(h),K=null,h;if(da)try{importScripts(d),b.completeLoad(c)}catch(l){b.onError(A("importscripts","importScripts failed for "+c+" at "+d,l,[c]))}};z&&M(document.getElementsByTagName("script"),function(b){x||(x=b.parentNode);if(J=b.getAttribute("data-main"))return q=J,t.baseUrl||(D=q.split("/"),q=D.pop(),fa=D.length?D.join("/")+"/":"./",t.baseUrl=fa),q=q.replace(ea,""),j.jsExtRegExp.test(q)&&(q=J),t.deps=t.deps?t.deps.concat(q):[q],!0});
define=function(b,c,d){var h,j;"string"!==typeof b&&(d=c,c=b,b=null);I(c)||(d=c,c=null);!c&&H(d)&&(c=[],d.length&&(d.toString().replace(la,"").replace(ma,function(b,d){c.push(d)}),c=(1===d.length?["require"]:["require","exports","module"]).concat(c)));if(O){if(!(h=K))P&&"interactive"===P.readyState||M(document.getElementsByTagName("script"),function(b){if("interactive"===b.readyState)return P=b}),h=P;h&&(b||(b=h.getAttribute("data-requiremodule")),j=E[h.getAttribute("data-requirecontext")])}(j?j.defQueue:
R).push([b,c,d])};define.amd={jQuery:!0};j.exec=function(b){return eval(b)};j(t)}})(this);
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Highcharts Example</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
$('#container').highcharts({
chart: {
type: 'area'
},
title: {
text: 'US and USSR nuclear stockpiles'
},
subtitle: {
text: 'Source: <a href="http://thebulletin.metapress.com/content/c4120650912x74k7/fulltext.pdf">'+
'thebulletin.metapress.com</a>'
},
xAxis: {
labels: {
formatter: function() {
return this.value; // clean, unformatted number for year
}
}
},
yAxis: {
title: {
text: 'Nuclear weapon states'
},
labels: {
formatter: function() {
return this.value / 1000 +'k';
}
}
},
tooltip: {
pointFormat: '{series.name} produced <b>{point.y:,.0f}</b><br/>warheads in {point.x}'
},
plotOptions: {
area: {
pointStart: 1940,
marker: {
enabled: false,
symbol: 'circle',
radius: 2,
states: {
hover: {
enabled: true
}
}
}
}
},
series: [{
name: 'USA',
data: [null, null, null, null, null, 6 , 11, 32, 110, 235, 369, 640,
1005, 1436, 2063, 3057, 4618, 6444, 9822, 15468, 20434, 24126,
27387, 29459, 31056, 31982, 32040, 31233, 29224, 27342, 26662,
26956, 27912, 28999, 28965, 27826, 25579, 25722, 24826, 24605,
24304, 23464, 23708, 24099, 24357, 24237, 24401, 24344, 23586,
22380, 21004, 17287, 14747, 13076, 12555, 12144, 11009, 10950,
10871, 10824, 10577, 10527, 10475, 10421, 10358, 10295, 10104 ]
}, {
name: 'USSR/Russia',
data: [null, null, null, null, null, null, null , null , null ,null,
5, 25, 50, 120, 150, 200, 426, 660, 869, 1060, 1605, 2471, 3322,
4238, 5221, 6129, 7089, 8339, 9399, 10538, 11643, 13092, 14478,
15915, 17385, 19055, 21205, 23044, 25393, 27935, 30062, 32049,
33952, 35804, 37431, 39197, 45000, 43000, 41000, 39000, 37000,
35000, 33000, 31000, 29000, 27000, 25000, 24000, 23000, 22000,
21000, 20000, 19000, 18000, 18000, 17000, 16000]
}]
});
});
</script>
</head>
<body>
<script src="../../js/highcharts.js"></script>
<script src="../../js/modules/exporting.js"></script>
<div id="container" style="min-width: 400px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Highcharts Example</title>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
$('#container').highcharts({
chart: {
type: 'area',
inverted: true
},
title: {
text: 'Average fruit consumption during one week'
},
subtitle: {
style: {
position: 'absolute',
right: '0px',
bottom: '10px'
}
},
legend: {
layout: 'vertical',
align: 'right',
verticalAlign: 'top',
x: -150,
y: 100,
floating: true,
borderWidth: 1,
backgroundColor: '#FFFFFF'
},
xAxis: {
categories: [
'Monday',
'Tuesday',
'Wednesday',
'Thursday',
'Friday',
'Saturday',
'Sunday'