Commit 5bdffdfa authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

flyttet .js til felles /js

parent 580fab1d
......@@ -7,7 +7,7 @@
<style type="text/css">
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.10.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.10.1.min.js"></script>
<script>
var mp_url="https://kind.uninett.no/autoregister/utstyr_mp.json";
......
This diff is collapsed.